Brief B.F. Commandeur

4 juni 2017

 

Directie van AKZO Nobel Sikkens
Rijksstraatweg 31
2171 AJ Sassenheim

Geachte Directie,

De omwonenden van Sikkens zijn geschrokken van uw plan voor het oprichten van twee windturbines van 150-172 meter hoog op uw terrein. Inmiddels is er een Comité tegen dreiging windmolens AkzoNobel opgericht. Bij dit comité hebben wij ons ook aangesloten. Uw plan heeft grote onrust veroorzaakt bij de omwonenden en de voorlichting gegeven door u en door de gemeente heeft deze onrust niet weggenomen. De woonomgeving zal zeer negatief worden beïnvloed door deze windmolens. Gezien uw streven om goede betrekkingen te onderhouden met de omwonenden van uw bedrijf, willen wij u dringend verzoeken uw plan niet uit te voeren. Enkele aspecten van uw plan willen wij hierbij van commentaar voorzien.

 

Energievoorziening

Het streven naar duurzame energie is natuurlijk gerechtvaardigd, maar dat moet niet betekenen dat alle belangen opgeofferd worden. Wanneer Sikkens voor duurzame  energie wil zorgen, hoeft dat nog niet te betekenen dat die op eigen terrein moeten worden opgewekt. Bovendien zal het streven naar eigen energievoorziening door individuele bedrijven leiden tot wildgroei van windturbines in het landschap. De vraag is ook of de gespecialiseerde energiebedrijven niet in een betere positie verkeren om duurzame en voordelige energie op te wekken, dan een verffabrikant. Bovendien zijn nieuwe technieken in ontwikkeling, zodat Sikkens niet afhankelijk hoeft te zijn van deze windturbines. Het voordeel van de overheidssubsidies zal ongetwijfeld ook een rol spelen bij de keuze voor het huidige plan. Daardoor is het voor de omwonenden des te wranger dat die subsidies uit belastinggeld komen.
Goedkeuring door de Provincie

De Provincie Zuid-Holland schijnt al jaren geleden de mogelijkheid te hebben gecreëerd om “langs de A44” in Sassenheim windturbines te bouwen. Met deze locatie-aanduiding heeft de Provincie blijk gegeven geen besef te hebben van de waarde van het polderlandschap en van de enkele honderden meters afstand tot de woonhuizen. Ook is er geen bezwaarprocedure aangegeven. Bij de voorlichtingsbijeenkomsten van Sikkens en van de gemeente Teylingen heeft de Provincie geen uitleg gegeven over hun politieke beslissing over de locatie van de windturbines. Provinciale Staten of  Gedeputeerde gaan hun verantwoordelijkheid uit de weg. Het zou voor Sikkens beter zijn geen gebruik te maken van deze laakbare handelwijze. Mogelijk geldt dit ook ten opzichte van de bedrijfsbevolking van Sikkens.
Ruimtelijke ordening

Het oprichten van twee windturbines van 150-172 meter hoog op het bedrijfsterrein van Sikkens zal de bestaande architectuur van het gebouwencomplex ernstig verstoren. De toren die de aandacht trekt is 24 meter hoog en heeft in de omgeving de functie van een karakteristiek herkenningspunt. Die architectonische opbouw wordt door de windturbines te niet gedaan. Met het oprichten van deze reusachtige windturbines zouden bouwwerken worden neergezet die naar alle waarschijnlijkheid nooit aan de normen van een welstandscommisie zou voldoen en in ieder geval horizonvervuiling betekenen. Het fabriekscomplex ligt in een groen poldergebied en dat houdt beperkingen in die nu dreigen genegeerd te worden.
Milieu-overwegingen

De omwonenden van Sikkens hebben te maken met de snelweg A44, de spoorlijn, het luchtverkeer en de bedrijventerreinen die de plaats hebben ingenomen van de bollenvelden, nog afgezien van de uitstoot van Sikkens. Dat is genoeg in het groene gebied waarin wij wonen. Daar moeten niet ook nog de windturbines bijkomen die hier korter op de woonhuizen zouden staan dan waar ook. Het woongenot zou hierdoor zeer nadelig worden beïnvloed. Het plan voor de windturbines moet beschouwd worden als niet passend in deze landelijke woonomgeving.
Imago van Sikkens

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het plan voor de twee windturbines, waardoor Sikkens voor zijn eigen energie zou zorgen, vooral bedoeld is om de status van Sikkens als kampioen van duurzame energie te vestigen. Dat streven moet echter niet ten koste gaan van de plaatselijke omwonenden en het landschap. Duurzame energie kan ook van elders worden betrokken.

Wij hopen u met deze overwegingen op andere gedachten te brengen, waarvoor de omwonenden u erkentelijk zullen zijn. Het gaat niet alleen om duurzame energie, steun van de Provincie, milieupolitiek of imago-opbouw, maar vooral ook om het respecteren van de belangen van de plaats waar u bent gevestigd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Boudewijn en Heleen Commandeur.

 

Kopie aan de heer A. van Kempen, wethouder Milieu, Gemeente Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout

Kopie aan de heer H. Weber, gedeputeerde Energie, Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602,
2509 LP Den Haag,

Kopie aan Comité tegen dreiging windmolens AkzoNobel

 

 

Advertenties