Start

final_comite_logo-02

Regionale Energie Strategie Holland Rijnland

RES 1.0

Comité opgelucht over uitstel windmolens Akzo

TEYLINGEN/OEGSTGEEST Het Comité tegen dreiging windmolens bij Akzo is opgelucht over het besluit van AkzoNobel om de bouw van twee giga-turbines op het terrein van het chemieconcern op te schorten. Van uitstel komt logischerwijs afstel, zeker nu in het kader van voortschrijdend inzicht is gebleken wat de grote consequenties zijn van het infrageluid dat dergelijke turbines produceren.

Het Comité, een stichting i.o., is een bundeling van particulieren, diverse VvE’s, buurt- en wijkverenigingen in Teylingen en Oegstgeest. Het is twee jaar geleden opgericht toen de plannen van Akzo om bij het bedrijf aan de rand van Teylingen en Oegstgeest twee windturbines van ieder 172 meter hoog neer te zetten.

De afgelopen jaren hebben wij de windmolen-materie grondig bestudeerd. Windturbines maken infrageluid (1-20hZ), wat tot acht kilometer ver draagt en niet te dempen is. Infrageluid is niet hoorbaar, maar wel voelbaar als trillingen en ongezond voor mens en dier. Infrageluid kan hart- en vaatziekten, het windturbine-syndroom, slapeloosheid en oververmoeidheid veroorzaken.

Deze risico’s zijn niet afgedekt door de huidige wet- en regelgeving in Nederland – het fenomeen windmolen is nog betrekkelijk nieuw – maar is wel al aangepast aan andere landen. Dit resulteerde in de regel in Polen en Beieren (Duitsland) van een minimale afstand van tien keer de tiphoogte tot bebouwing. Duidelijk is dat de bedrijfsgebouwen van Akzo zelf niet eens voldoen aan deze eis. Hetzelfde geldt voor de wijken Haaswijk, Klinkenbergerplas en westelijke wijken in Warmond en Sassenheim, evenals voor de inwoners van de naast Akzo gelegen jeugdgevangenis Teylingereind.

Andere punten waarom het Comité fel tegen de komst van dergelijke turbines op die plek is:

  • De windmolens zouden verrijzen op het bedrijfsterrein van Akzo/Sikkens tussen de kantoren en productieafdelingen, midden in een verstedelijkt gebied, dicht bij huizen, spoorlijnen, een hoogspanningsleiding, de aanvliegroute van Schiphol, maar ook tussen de historische erfgoedlijn (bollen, trekvaart, polderlandschap) en pal naast recreatieplas de Klinkenbergerplas, waar men volgens het bestemmingsplan streeft naar rust.
  • De turbines worden 172 meter hoog, ter vergelijking: de Euromast is 180 meter. De reclamemast van de McDonalds bij station Teylingen is 35 meter. En nabijgelegen Bartholomeuskerk is 2,5 keer kleiner. De turbines van Heineken in Zoeterwoude zijn ca. 100 meter. De windmolens zouden de verre omstreken domineren. Ze zullen goed zichtbaar zijn in o.m. Oegstgeest, Katwijk, Noordwijk, Voorhout en Warmond.
  • De provincie Zuid-Holland, die de Akzo-locatie heeft aangewezen, heeft niet ingecalculeerd dat Akzo een hoogdrempelige categoriale BRZO is, eenvoudig gezegd: een chemieconcern, met al de nodige risico’s van dien. Er worden 9000 licht ontvlambare brandbare stoffen opgeslagen.
  • Noch de provincie, noch AkzoNobel heeft een risicoanalyse gemaakt. Nota bene: bij Akzo werken 1500 mensen.
  • Eerder hebben de politieke partijen van Teylingen zich in meerderheid uitgesproken tegen dit plan, al gaat de Provincie over een vergunningsaanvraag.
  • In de praktijk zouden de rotorbladen van de windmolens op verschillende locaties terecht kunnen komen. Wiektippen kunnen 400 tot 600 meter ver weg worden weggeslingerd en hebben een gewicht van duizend kilo (10 TN, Handboek Risicozonering). De snelheid van zo’n wiektip is zo’n 300 kilometer per uur. Een groot risico in een dichtbevolkt gebied; de dichtstbijzijnde woning bevindt zich op nog geen honderd meter afstand. Jeugdgevangenis Teylingereind, diverse woningen en industrieterreinen zijn op steenworp afstand gelegen.
  • De naastgelegen Elsgeesterpolder is beschermd vogelgebied en de locatie ligt op een kruispunt van trekroutes van vleermuizen.
  • Het beschermd dorpsgezicht van Warmond ligt op slechts 800 meter afstand. Dat terwijl de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een minimale grens van 1800 meter tussen windturbines en de grens van een beschermd dorpsgezicht hanteert. Ook vanuit Warmond bestaat veel weerstand tegen dit plan.

Geen horeca bij Klinkenbergerplas

Bij de Klinkenbergerplas in Oegstgeest mag geen paviljoen worden gebouwd en geen evenemententerrein worden ingericht. Althans, niet in de vorm en omvang zoals de gemeente het nu voor ogen heeft. De Raad van State zette gisteren een streep door die plannen na een klacht van een buurtbewoner.

De randen en oevers van de recreatieplas zijn onlangs opgeknapt. Het is de bedoeling dat mede daardoor het gehele gebied op de grens met Teylingen meer bezoekers gaat trekken. Dat moet onder meer gebeuren door er nog een soort strandtent annex paviljoen toe te laten. En daarbij ook een evenemententerrein af te bakenen waar drie keer per jaar een dancefeest of andere festiviteit kan worden gehouden.

Een buurtbewoner zag de bui al hangen en voerde aan dat er rond de plas geluid- en parkeeroverlast gaat ontstaan, zoals al eerder bij enkele evenementen het geval was. De Raad van State vindt dat met de huidige gemeentelijke regelgeving, er inderdaad niet kan worden uitgesloten dat lawaai en parkeeroverlast ontstaat. Het gemeentebestuur krijgt zestien weken om de lokale voorschriften wat strikter te maken, anders komt er geen horeca of feestterrein.

AkzoNobel stelt ontwikkeling Wiert Willemsz. Sikkens Windpark uit
AkzoNobel heeft zich als doel gesteld alle energie die op de locatie Sassenheim wordt
verbruikt in eigen beheer duurzaam en kostendekkend op te wekken. Daartoe is enige tijd geleden een project gestart om met windturbines op de locatie het hele elektriciteitsgebruik voor de lange termijn te verduurzamen. Het bedrijventerrein van AkzoNobel langs de A44 in Sassenheim is door de provincie aangeduid als geschikte locatie voor windenergie.

Hierover zijn in het voorjaar van 2017 zowel bij AkzoNobel zelf als bij de gemeente
inloopavonden gehouden. Er is een klankbordgroep opgestart, waarmee tot begin 2018
overleg is geweest over onderwerpen als veiligheid, hinder, vergunningaanvraag en
participatie. Uitgangspunt is dat het project veilig is en beperkt qua impact voor de locatie, de werknemers en omwonenden.

AkzoNobel heeft aangegeven dit initiatief, voor nu, te moeten staken als gevolg van het
prioriteren van lopende zaken binnen het bedrijf. Eind 2019 zal er opnieuw naar worden
gekeken.

Met vriendelijke groeten,

A.A.J. Lemaire
Site & Operations Manager
AkzoNobel locatie Sassenheim

Actie (22/3/2018) bij de opening van de Klinkenbergerplas:

COMITÉ TEGEN WINDMOLENS BIJ AKZO

Chemieconcern AkzoNobel/Sikkens is van plan om in de loop van 2019 alleen voor eigen gebruik twee mega windturbines van ieder 175 meter hoog neer te zetten op zijn terrein aan de Rijksstraatweg aan de rand van Teylingen. Dat terrein ligt pal naast een aantal woningen, het recreatiegebied De Klinkenbergerplas en vlakbij de woonkernen van Teylingen, Oegstgeest, Katwijk en Noordwijk. Door de enorme hoogte van deze windturbines (vergelijkbaar met de Euromast), bedreigen ze het aanzicht en de leefkwaliteit van onze regio.

 Het ‘Comité tegen windmolens bij Akzo’ verenigt omwonenden met de missie om plaatsing van de mega windturbines bij AkzoNobel locatie Sassenheim te voorkomen.

Het Comité heeft als doel om met zoveel mogelijk publiciteit en verzet de directie van AkzoNobel te overtuigen dat dit een onzalig plan is.

 Het Comité doet een dringend beroep op AkzoNobel, de gemeente Teylingen en de provincie, om vanwege de grote negatieve maatschappelijke impact af te zien van de voorgenomen plaatsing van de windturbines. Wij vragen AkzoNobel om gewoon op de energiemarkt duurzame energie in te kopen.

De geplande windturbines hebben een tiphoogte van 175 meter. Dat is bijna net zo hoog als de Euromast en bijna twee keer zo hoog als de windmolens bij Heineken in Zoeterwoude.

Ter vergelijking: de exemplaren langs de A4 bij Burgerveen zijn ‘maar’ 55 meter hoog.

De geplande windturbines bij Akzo zullen inclusief wieken circa 150 meter boven de bebouwing van Akzo uit steken en het landschap in een omtrek van vele kilometers ingrijpend wijzigen. Het is een dichtbevolkt gebied, waar zo’n 200.000 mensen wonen.

Veel inwoners van deze regio moeten al heel wat geluid verstouwen met de A44, twee spoorlijnen en met grote aantallen vliegtuigen op de Kaagbaan, en in de toekomst wellicht nog veel meer als er ook een tweede Kaagbaan komt. Genoeg is genoeg, zeker omdat Akzo als groot concern ook heel goed op een andere manier duurzame energie kan betrekken.

Mega windturbines op deze plek beschouwen wij als ernstige horizonvervuiling en een voorbeeld van slechte ruimtelijke ordening, waarvoor de provincie Zuid Holland zich zou moeten schamen. De enorme torens zullen tot in Katwijk, Noordwijk, Warmond, Oegstgeest, De Kaag en nog verder te zien zijn. Ter vergelijking: de windmolens voor de kust van Noordwijk zijn vanaf het strand ook goed zichtbaar – en die staan nota bene op een afstand van 22 kilometer in zee.

Er zal aanzienlijke hinder ontstaan door het geluid en de slagschaduw van de grote ronddraaiende rotorbladen (groter dan een Boeing 747). De slagschaduw van de geplande turbines zal circa anderhalve kilometer ver reiken. En vooral ’s avonds vallen de molens op door de knipperende lichten bovenin. Het geluid van de draaiende wieken kan vergeleken worden met dat van een draaiende koelwagen naast je huis. Vooral ’s nachts zal dat geluid alles overheersen, vooral voor de mensen die er dicht bij wonen.  De eerste huizen staan op 350 meter afstand. Los van genoemde overlast, krijgen omwonenden te maken met waardevermindering van hun woningen. Want wie wil er een woning kopen in de buurt van dergelijke giganten? Het recreatiegebied De Klinkenbergerplas ligt op nog geen honderd meter afstand van de beoogde turbines. Over water draagt geluid nog verder. Rustig recreëren rond de plas is er straks niet meer bij.

Emailadres: comitegeenwindmolens@gmail.com

Zie ook: Facebook: Comite tegen dreiging windmolens AkzoNobel

opland